GENEL TÜRK TARİHİ

0
616

GENEL TÜRK TARİHİ
İLK TÜRK DEVLETLERİ
1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
-Asya Hun devleti
2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
-Teoman
3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
-Mete
4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
– kavimler göçü
5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
– Göktürk
6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
-Orhun kitabeleri
7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
-II.Göktürk (Kutluk)
8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
-Göktürk Alfabesi
9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
-Göktanrı dini
10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
-Uygurlar
11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
-Asya Hun Devleti
12***Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
-Avrupa Hun Devleti
13**İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
-Avarlar
14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
-kurultay
15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
-Toy
16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ
TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Esteregon Destanı
BİLGİ BANKASI
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgizlar-Manas Destanı
17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir
18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
-Asya Hun hükümdarı Mete Han
19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
-Ordu Millet
20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
-Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği
21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin
TÜRK İSLAM TARİHİ
22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
-Talas Savaşı
23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
-Karahanlılar
TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER
*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.
24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut
25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
-Hunlar
26-***Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey
27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
-Pasinler
28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
-Malazgirt Meydan Muharebesi
29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk
30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
-Siyasetname
31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
-Katvan Savaşı
32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
-Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)
33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
-Subaşı
35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
-Çaka Bey- Çaka beyliği
36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
-Süleyman Şah
37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar
38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
-I.Alaaddin Keykubat
39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
-Kösedağ savaşı
40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
-Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey
41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
-Karesioğulları
42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
-Dulkadiroğulları
43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
-Lonca teşkilatı
44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
-Ahilik teşkilatı
45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
-Babür Hükümdarı Babür Şah
46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
-Karısı Mümtaz Mahal Adına
47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
-Hindistan (Agra şehri)
48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
– Muhakemetü’l Lügateyn
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-**Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
-Koyun Hisar Savaşı
50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
-Bursa-Orhan Bey
51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
-Ahi Evran
52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
-Osman Bey
53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
-Orhan Bey-Karesi oğullarının
54-**Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
-Çimpe Kalesi-Orhan Bey
55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
– Orhan Bey
56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
– Orhan Bey- İznik.
57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
-Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)
58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
-Sırpsındığı Savaşı
59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
-Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)
60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-I. Murat
61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-Tımar Sistemi-I.Murat
62-**Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
-I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
-Yıldırım Bayezid
64-*** İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
-Fetret Dönemi
65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
-Timur İmparatorluğu
66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
-Şehzade Mustafa
67-***Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir? mehmet celebi
68-**Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
-Edirne Segedin Antlaşması
69-**Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
-II. Kosava savaşı
70-** Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
– I. Murat (I.Kosava Savaşı)
71-**İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)
OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-***İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)
73-***Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi
74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
-Otronto( İtalya) Seferi
75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman
76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
-F.Sultan Mehmet
77-**Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)
78-***İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
-Yavuz Sultan Selim
79-***Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
– Yavuz Sultan Selim
80-**Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
-Mohaç Meydan Savaşı
81-***Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)
82-**Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
-Preveze Deniz Savaşı
83-*Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?
-Zigetvar Seferi
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-***Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
-Ferhat Paşa Anlaşması
85-***Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
-Kasr-ı Şirin
86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
-Zitvatorok Ant.
87-***Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
-Bucaş Ant.
88-***Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
-Bucaş ant.
89-**Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)
90-***Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
-Karlofça Ant.
91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
-Karlofça Ant.
92-***Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Karlofça Ant.
93-**17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
-Merkez (İstanbul)isyanları
94-**17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
-Celali İsyanları
95**OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
-Tahuncu Ahmet paşa
OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ
96**-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
-Lale Devri
97-***Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
-Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer
98-***Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması
99-***Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
-Küçük Kaynarca Antlaşması
100-***Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
-Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması
101-**Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
-Grek Projesi
102-***Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
-Yaş Antlaşması
103-*** Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
-Lale Devri
104-***Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
-İbrahim Müteferrika- Lale Devri
105-***III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
-Nizamı Cedid
106-***III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
-İrad-ı Cedid
107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
-Fransızca-III.Selim Dönemi
OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
-Sırplar
109-***Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
-Rumlar
110-**Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Hünkar İskelesi Ant.
111-**Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması
112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır
113-**Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
-Berlin Antlaşması
114-***Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
-Saned-i İttifak
114-**Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
-Vaka-i Hayriye
115***Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
-II. Mahmut
116-***Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
-Asakir-i Mansure-i Muhammediye
118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
-Müsadere Usulü
119-**Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
-II.Mahmut
120-***Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
-Takvim-i Vekayi
121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
-Tanzimat Dönemi
122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit
123-***Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Tanzimat Fermanı
124-***Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
-1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)
125-***II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
-31 Mart Vakası
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
126-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
-Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni
127-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
-Ekberiyet Sistemi
129**-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
-Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)
130-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
-Serdar-ı Ekrem
****önemli****
Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi
131-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
-Öşür(aşar)
132-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
-Cizye
133-***Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
-Haraç
134**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
-Akçe
135-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881
136-***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
-Ulufe
137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
-Reaya
*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi
138-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı
139-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
-Yavuz-Midilli
140-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
-Nusret Mayın Gemisi
141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk
I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.
**Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.
142-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
-Mondros Ateşkes antlaşması
143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
-Hasan Tahsin
144-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
-Kuva-yi Milliye
145-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
-Paris Barış Konferansı
146-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
-9.Ordu Müfettişi
147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
-Amasya genelgesi
148-İ**lk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
-Amasya Genelgesi
149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
-Erzurum Kongresi
150-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
-Erzurum Kongresi
151-****Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
-Erzurum Kongresi
152-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
-Erzurum Kongresi
153-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
-Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
154-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
-Amasya görüşmeleri
155-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
-Felah-ı Vatan
156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
-Misak-ı Millinin ilanı
157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
-23 Nisan 1920
158-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
-Teşkilat-ı Esasiye
159-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
-Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
160-***Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Ermenilerle-Gümrü Antlaşması
161-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
-Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması
162-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
-Gümrü Antlaşması
163-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Fransa- Ankara Antlaşması
164-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
-Güney Cephesi
165-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
-Yunanistan
166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
-I.İnönü Zaferi
***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.
167-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
-Gümrü Antlaşması
168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
-Rusya-Moskova Antlaşması
168-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
-Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)
169-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
-Londra Konferansı
170-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşları
171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce
172-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
-Tekalif-i Milliye Emirleri
173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
-Sakarya Meydan Muharebesi
174-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
-Sakarya Meydan Muharebesi
175-*Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
-Sakarya Meydan Savaşı
176-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
-Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)
177-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
-Fransa (Ankara Antlaşması ile)
178***-İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
179-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
180-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
-Başkomutanlık Meydan Muharebesi
181-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
182-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
-Abdülmecit Efendi
183-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
-VI.Mehmet (Vahdettin)
184-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
-Lozan Barış Antlaşması
185-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
-Lozan Barış Antlaşması
186-**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
-Montrö Boğazlar Sözleşmesi
187-**Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
-Saltanatın kaldırılması
188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
-M.Kemal Paşa
189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
-İsmet (İnönü)Paşa
190-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
-Fethi (Okyar) bey
191-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
-İsmet İnönü
192-*Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
-Halifeliğin Kaldırılması
193-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
-Cumhuriyet Halk Partisi
194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı
195*-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
-Serbest Cumhuriyet Fırkası
196-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
-Takrir-i Sükun Kanunu
197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
-İsviçre
198-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
-Türk Dil Kurumu
200****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
-Milliyetçilik İlkesi
201-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
-İzmir İktisat Kongresi
202-****Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
-Devletçilik
203-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
-Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)
204-**Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
-1934
205-**İtalya ve Almanyanın tehdine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugaoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Balkan Antantı
206-İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Sadabat Paktı
207-Atatürkün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
-Cumhuriyetçilik-Laiklik
ATATÜRK’ÜN ALTI İLKESİ
MİLLİYETÇİLİK: Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek onu yüceltmek anlamına gelir
HALKÇILIK: Millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi,halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılması demektir.
DEVLETÇİLİK: Bir ekonomi politikasıdır.Temel anlmıyla devletin ekonominin içine girmesi anlamına gelir.
**LAİKLİKevlet yönetiminde hukuk kurallarının dine değil akla va bilme dayandırılmasıdır.Kısaca dinve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir.
CUMHURİYETÇİLİK:Halkın kendini yönetecek kişileri kendinin seçmesi kısaca halkın kaendi kendini yönetmesi anlamına gelir
İNKILAPÇILIK: Toplumdaki kurumları yeniliklere açık tutmaktır. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki değişimleri yakından takip etmektir.

CEVAP VER